Plåt

Takplåt Lindab

Profil: LPA Torekov 
Behandling: HBP Svart
Storlek: 1000 x 1340 mm
Antal: 30st

125 kr/kvm

Takplåt Lindab

Profil: LPA Torekov 
Behandling: HBP Svart
Storlek: 1000 x 540 mm
Antal: 40st

125 kr/kvm

Takplåt Lindab

Profil: LPE Torekov 
Behandling: HBPM Svart
Storlek: 1000 x 2750 mm
Antal: 4st
Skick: Bula i ena hörnet

75 kr/kvm

Takplåt Lindab

Profil: LPA Torekov 
Behandling: HBPM Svart
Storlek: 1000 x 2540 mm
Antal: 4st
Skick: Bula i ena hörnet

75 kr/kvm

Takplåt Areco

Profil: Cirrus 
Behandling: Svart
Storlek: 1000 x 4200 mm
Antal: 6st

155 kr/kvm

Takplåt Falsat

Profil: PRO 475
Behandling: Tegelröd
Storlek: 475 x 6000 mm
Antal: 3st

500 kr

Takplåt Falsat

Profil: PRO 475
Behandling: Svart 9005
Storlek: 475 x 3800 mm = 7st
Storlek: 475 x 3500 mm = 2st
Storlek: 475 x 2700 mm = 2st
Storlek: 475 x 2500 mm = 4st
Storlek: 475 x 2180 mm = 8st
Storlek: 475 x 2000 mm = 6st
Storlek: 475 x 1840 mm = 2st
Storlek: 475 x 1500 mm = 8st
Storlek: 475 x 1250 mm = 8st

249 kr/kvm

Takplåt Plannja Trend

Profil: Trend 475 Typ D
Behandling: HC50 Svart
Storlek: 475 x 2440 mm
Antal: 67st

 249 kr/kvm